Като използвате този уеб сайт (www.coachemi.net), Вие потвърждавате, че сте уведомени и разбирате следната информация:

 

 

 • Емилия Петкова (Coach Emi) не е лицензиран терапевт, психолог или медицинско лице, и Вие сте отговорни за всички Ваши решения, действия, избори и чувства.
 • Коучингът не е професионална психологическа или медицинска помощ. Коучингът не е заместител на медицинска помощ, психотерапия, психоанализа или терапия за злоупотреби с различни вещества, и не бива да го използвате като заместител на каквато и да било форма на лечение и медицинска помощ.
 • Коучинг услугите, които ще получите от Емилия Петкова (Coach Emi) не се предлагат като заместител за професионална психологична или медицинска помощ и нямат за цел да поставят диагнози, да лекуват или третират каквито и да било ментални заболявания и специални състояния.
 • Емилия Петкова (Coach Emi) не е и не действа като специалист по психологични или ментални заболявания.
 • Коучингът за момента е нерегулирана индустрия, и за целите на закона, услугите провеждани от Емилия Петкова (Coach Emi) подлежат на законите на Република България.
 • Вие сте напълно отговорни за състоянието си по време на и след провежданите коучинг сесии, включително за Вашите избори и решения.
 • Всички коментари и идеи предложени от Емилия Петкова (Coach Emi) са изцяло за да Ви помогнат в постигането на целите, които Вие сте определили.
 • Вие имате възможност да дадете своето информирано съгласие, и чрез използването на коучинг услугите, давате такова съгласие на Емилия Петкова (Coach Emi) да ви помага в постигането на упоменатите цели.
 • До колкото коучинг сесиите включват обсъждане на кариерни и бизнес цели, Емилия Петкова (Coach Emi) не обещава и не гарантира резултати, като – увеличаване на броя на клиентите, увеличаване на доходите и печалбите и/или други бизнес успехи.
 • Използването на различни технологии не може винаги да гарантира сигурност и Вие приемате рисковете от използването на е-мейл, текстови съобщения, телефон, Skype и други подобни технологии.
 • Вие освобождавате, премахвате, прекратявате и завинаги се отказвате от всякакви молби, жалби, изисквания, съдебни действия или права за компенсации към Емилия Петкова (Coach Emi), както и нейните представители, партньори, служители, наследници, пълномощници, подизпълнители или заместници, за каквито и да било вреди, които може да претендирате да имате или произхождащи от недоглеждане от Ваша страна или на Емилия Петкова (Coach Emi), в резултат на съвети дадени от Емилия Петкова (Coach Emi) или по какъвто и да било друг начин произхождащи от коучинг процеса.
 • Информацията, която се съдържа на уеб сайта net или е предадена по време на коучинг сесии, обучения, уъркшопи или занимания, не е заместител на професионална помощ, като медицинска помощ, психологична помощ или терапия от какъвто и да е вид. Информацията, предоставена от Емилия Петкова (Coach Emi) не представлява правен или медицински съвет.
 • Всяко решение, което вземете и последствията от него са лично Ваши. При никакви обстоятелства не можете да държите Емилия Петкова (Coach Emi) отговорна за каквито и да било действия, които предприемате.
 • Съгласявате се да не държите Емилия Петкова (Coach Emi) отговорна за каквито и да било загуби претърпени от Вас, или личности свързани с Вас, като резултат от материалите и техниките, или коучинг процеса, предложен от Емилия Петкова (Coach Emi).
 • Информацията предоставена на уеб сайтаnet или по време на коучинг сесии, уебинари, обучения, уъркшопи или друг вид сесии е предназначена за обща информация що се отнася до стандартни въпроси, свързани с живота, здравето, финансите и бизнеса. Информацияте е предоставена на добра воля – не Сте задължени да използвате тази информация по никакъв начин.
 • Емилия Петкова (Coach Emi) не дава гаранция за каквито и да било резултати и не носи отговорност за действията, изборите или решенията взети или предприети от Вас.
 • Коучинг сесиите са предназначени за лица над 18 години. Коучинг за непълнолетни ще се осъществява само след изричното писмено съгласие на родител или настойник, и само след първоначална консултация включваща както непълнолетното лице, така и родителя или настойника.
 • Емилия Петкова (Coach Emi) си запазва правото да отказва услуги по всякакви причини.

Privacy Preference Center